Servis plynových kotlů | Plynoservis | Servis značek | Uvádění do provozu | Revize | Poradenství | Kontakt

Servis plynových kotlů provádíme od roku 1997. Na kotlích uvedených značekprovádíme:

- uvedení do provozu nově namontovaných kotlů
- záruční opravy
- pozáruční opravy
- periodické prohlídky kotlů dle podmínek stanovených výrobcem

ProthermProtherm

Provádíme revize, opravy a servis plynových kotlů Protherm. Pomůžeme Vám s výběrem vhodných typů...

ThermonaThermona

Provádíme revize, opravy a servis plynových kotlů Thermona. Pomůžeme Vám s výběrem vhodných typů. Společnost byla založena v roce 1990 a dnes patří mezi hlavní výrobce kotlů.

DakonDakon

Provádíme plynoservis kotlů Dakon. Revize a odborné poradenství. Dakon je hlavním výrobcem teplovodní techniky, zejména teplovodních kotlů na plynná, kapalná, pevná paliva a na elektřinu. Tato firma s více než padesátiletou tradicí patří mezi největší výrobce teplovodních kotlů v České republice. Nejprodávanější značka na českém trhu s nejrozšířenější nabídkou kotlů na všechny běžně používaná paliva o výkonu 4 až 1 200 kW ve více než 100 variantách. Přední pozici na trhu si značka DAKON získala vysokou kvalitou a moderním designem výrobků, nejrozšířenější servisní sítí v ČR čítající 1 230 organizací.

ViadrusViadrus

Provádíme plynoservis kotlů Viadrus. Revize a odborné poradenství.

Výrobce litinových kotlů na plynná, pevná a kapalná paliva, ohřívačů vody, litinových radiátorů a OEM kotlových těles. Výroba komerčních odlitků z šedé litiny, oceli a neželezných kovů. V souladu se současnými trendy a požadavky trhu prochází v poslední době značka VIADRUS výrazným omlazením a inovačním procesem. Ambicí značky VIADRUS je zapsat se do povědomí široké veřejnosti - stávajících i potencionálních zákazníků jako tradiční tuzemský výrobce vysoce kvalitních produktů v novém, dynamickém a inovativním pojetí s klíčovým sdělením „power of heating“.

DestilaDestila

Provádíme opravy a servis pro kotle DESTILA. Revize a odborné poradenství.
DESTILA, s.r.o. je výrobním podnikem, zaměřeným na individuální a malosériovou strojírenskou výrobu. Hlavní podíl má výroba zaměřená na zakázky s velkým podílem kvalifikované řemeslné práce v oblasti potravinářských zařízení pro malou nebo střední potravinářskou výrobu, zejména v oboru pivovarnictví a lihovarnictví.

BaxiBaxi

Provádíme opravy a servis kotlů Baxi. Revize a odborné poradenství. Společnost Baxi Heating ČR je český zástupce evropské skupiny Baxi Group, která působí v oblasti vytápění domácností a průmyslových zařízení. BAXI na český trh přináší kvalitní plynové kotle, veškeré příslušenství pro regulaci a odkouření a zajišťuje celoplošný autorizovaný servis.

ETIETI

Provádíme opravy a servis kotlů ETI. Revize a odborné poradenství.

Záruční podmínky uvedené v záručních listech jednotlivých skupin výrobků Plynové kotle nástěnné a stacionární včetně kondenzačních, kotle pro přetlakové hořáky, kotle na pyrolytické spalování dřeva, elektrokotle, kotle na pevná paliva, nepřímotopné zásobníky TUV

Záruční list je zároveň osvědčením o jakosti a kompletnosti výrobku a současně slouží jako potvrzení, že výrobek byl zkontrolován, odpovídá svým provedením certifikovanému vzorku a zaručuje správnou funkci. Výrobcem je vydáno “Prohlášení o shodě” podle zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. poskytuje na výrobek uvedený v záručním listě záruku podle podmínek uvedených v záručním listě a ve všeobecných záručních podmínkách firmy Bosch Termotechnika s.r.o.. Všeobecné záruční podmínky firmy Bosch Termotechnika s.r.o. se přikládají k záručnímu listu jako samostatná příloha nebo jsou součástí návodu.

Základní záruka na výrobek jako celek je 24 měsíců od data uvedení do provozu. (záruka pro všechny typy kotlů)

Prodloužená záruka na výrobek jako celek je 36 měsíců od data uvedení do provozu, poskytuje se na základě zaslání dílu B záručního listu výrobci do 30 dnů od uvedení výrobku do provozu a provedení jeho registrace u výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo zaregistrovat pouze čitelně a úplně vyplněný díl B záručního listu a časovou rezervu až tři měsíce na odeslání potvrzeného záručního listu zpět spotřebiteli. Dále je prodloužená záruka podmíněna provedením garanční prohlídky výrobku, v průběhu druhého roku provozu kotle, některou ze smluvních servisních firem uvedenou v seznamu dodávaném jako základní příslušenství k výrobku a zasláním řádně vyplněného příslušného dílu záručního listu s potvrzením roční prohlídky výrobci do 30 dnů po jejím provedení. (záruka pro všechny typy kotlů kromě kotlů DOR a FB)

Prodloužená záruka na výrobek jako celek je 36 měsíců od data uvedení do provozu, poskytuje se na základě zaslání dílu B záručního listu výrobci do 30 dnů od uvedení výrobku do provozu a provedení jeho registrace u výrobce. Výrobce si vyhrazuje právo zaregistrovat pouze čitelně a úplně vyplněný díl B záručního listu a časovou rezervu až tři měsíce na odeslání potvrzeného záručního listu zpět spotřebiteli. Dále je prodloužená záruka podmíněna potvrzením instalace chladící smyčky a odzkoušení její funkce - rub dílu B. Chladící smyčka musí být nainstalována podle pokynů v návodu k instalaci a obsluze kotle a musí vykazovat správnou funkci. (pouze kotle DOR a FB)

Záruka na těsnost kotlového tělesa je 60 měsíců od data výroby. Podmínkou u ocelových kotlových těles je odstranění nízkoteplotní koroze např. směšovacím zařízením tak, aby teplota vratné vody z otopného systému na vstupu do kotle byla minimálně 55 °C. Při nesplnění této podmínky je záruka na kotlové těleso 24 měsíců od data uvedení do provozu. (záruka pro kotle s ocelovým a litinovým kotlovým tělesem)

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle zvláštních právních předpisů.

Záruka padá, pokud do výrobku zasáhne jiná osoba, než je smluvní mechanik s platným průkazem od výrobce.

Spotřebitel je povinen zadat uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci, odstranění případných vad a provedení garanční prohlídky kotle pouze některé ze smluvních servisních firem uvedené v seznamu dodávaném jako základní příslušenství k výrobku a poskytnout řádně a včas k provedení těchto služeb potřebnou součinnost.

Spotřebitel svým podpisem na přední straně záručního listu potvrzuje, že instalovaný výrobek nevykázal při uvedení do provozu žádnou vadu, obdržel návod k obsluze a že byl seznámen s obsluhou a údržbou výrobku a záručními podmínkami.

Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen předložit řádně vyplněný záruční list, doklad o zaplacení výrobku a fakturu za instalaci a uvedení kotle do provozu.

Firma Bosch Termotechnika s.r.o. poskytuje záruku na výrobky, které byly prodány oficiální cestou tj. autorizovaným distributorem společnosti Bosch Termotechnika s.r.o.. Pokud zákazník koupí výrobek, který nebyl dovezen oficiální cestou nebo si výrobek sám přiveze, je povinností prodejce mu poskytnout záruční podmínky dle občanského zákoníku. Oficiální cesta dovozu je dána jazykovou mutací záručního listu. Pro uznání záruky musí být u výrobku originální záruční list v jazykové mutaci dané země, vydaný výrobcem nebo oficiálním dovozcem.

Záruka se nevztahuje na případy porušení záručních podmínek, není-li při reklamaci předložen záruční list a doklad o zaplacení výrobku, když schází výrobní štítek výrobku nebo je nečitelný, jedná-li se o opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, vznikla-li vada z důvodu nedodržení předpisů, norem a pokynů v návodu k obsluze při instalaci výrobku nebo jeho provozu, vznikla-li vada neoprávněným nebo neodborným zásahem do výrobku, v případě vad nebo škod vzniklých při přepravě, v případě vad nebo škod vzniklých živelní pohromou či jinými nepředvídatelnými jevy. Příslušenství a díly doplňkového vybavení kotlů

Na příslušenství (díly odtahů spalin kotlů v provedení TURBO, přetlakové hořáky) a na díly doplňkového vybavení ke kotlům (venkovní čidlo, termostat minima apod.) se poskytuje záruka podle platného znění občanského zákoníku, tj. 24 měsíců od data prodeje. Náhradní díly

Záruka na náhradní díl se poskytuje v délce 24 měsíců od data prodeje. Při uplatnění reklamace předložte identifikační štítek a doklad o zaplacení náhradního dílu.

Platnost od 1.1.2008

Všeobecné záruční podmínky
Tyto záruční podmínky se vztahují na veškeré zboží prodávané společností Bosch Termotechnika s.r.o. a vyjadřují všeobecné zásady poskytování záruk na toto zboží. Délka poskytované záruky na jednotlivé typy výrobků je uvedena v záručním listě dodávaném se zbožím.

Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti uvedené v návodu k obsluze a v certifikátu a to za předpokladu, že výrobek bude užíván způsobem, který výrobce stanovil v návodu k obsluze.

U kotlů, kde je výrobcem předepsáno uvedení kotle do provozu smluvní servisní firmou nebo provedení roční prohlídky smluvní servisní firmou, smí uvedení kotle do provozu, provedení pravidelné údržby a prohlídky kotle a odstranění případné vady provést pouze servisní mechanik některé ze smluvních servisních firem uvedených v seznamu dodávaném jako základní příslušenství ke kotli. Servisní mechanik je povinen prokázat se před provedením servisního zásahu platným průkazem servisního mechanika pro daný typ kotle vystaveným společností Bosch Termotechnika s.r.o. a při uvádění kotle do provozu i při provádění pravidelné údržby a prohlídky kotle provést všechny činnosti podle platných předpisů vztahujících se k danému zařízení a všechny činnosti předepsané v návodu k obsluze, zejména odzkoušení ovládacích a zabezpečovacích prvků, kontrolu těsnosti kouřovodu, tah komína a řádné seznámení spotřebitele s obsluhou kotle.

Spotřebitel uplatňuje případné reklamace u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě (servisní firma, která uvedla kotel do provozu), který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Každá reklamace musí být uplatněna neprodleně po zjištění závady.

Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen předložit řádně vyplněný záruční list, doklad o zaplacení výrobku a fakturu za instalaci a uvedení kotle do provozu.

Pokud se jedná o reklamaci náhradního dílu, je spotřebitel povinen předložit identifikační štítek reklamovaného dílu a doklad o zaplacení tohoto dílu. Záruka na ND je 24 měsíců od data prodeje.

V případě reklamace kotle, u kterého je výrobcem předepsáno uvedení kotle do provozu smluvní servisní firmou je spotřebitel povinen rovněž předložit doklad o provedení a zaplacení uvedení kotle do provozu smluvním servisem. Pokud je výrobcem předepsáno provedení roční prohlídky smluvní servisní firmou, je spotřebitel povinen předložit doklad o provedení a zaplacení roční údržby a prohlídky kotle provedené smluvním servisem nejdéle do 12. měsíce včetně od data uvedení do provozu a nejdéle do 12. měsíce včetně od data provedení poslední prohlídky.

Informace o provedení roční prohlídky kotle, u kterého je v záručním listě předepsána pravidelná roční údržba a prohlídka, musí být vždy do 14 dnů od provedení zaslány výrobci.

Pro uplatnění prodloužené záruky je nutné provést garanční prohlídku během druhého roku provozu a zaslat potvrzený díl záručního listu do 30 dnů od provedení prohlídky. Zároveň je nutné zaslat potvrzený díl B do 30 dnů od uvedení kotle do provozu. Při přepravě a skladování kotle musí být dodržovány pokyny uvedené na obalu. Pro opravy se smí použít jen originální součástky. Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. si vyhrazuje právo rozhodnout, zda při bezplatném provedení opravy vymění nebo opraví vadný díl. Díly vyměněné v záruční době se stávají majetkem společnosti Bosch Termotechnika s.r.o..

Firma Bosch Termotechnika s.r.o. poskytuje záruku na výrobky, které byly prodány oficiální cestou tj. autorizovaným distributorem společnosti Bosch Termotechnika s.r.o.. Pokud zákazník koupí výrobek, který nebyl dovezen oficiální cestou nebo si výrobek sám přiveze, je povinností prodejce mu poskytnout záruční podmínky dle občanského zákoníku. Oficiální cesta dovozu je dána jazykovou mutací záručního listu. Pro uznání záruky musí být u výrobku originální záruční list v jazykové mutaci dané země, vydaný výrobcem nebo oficiálním dovozcem. Nárok na bezplatné provedení opravy v záruce zaniká:

* Při porušení záručních podmínek.
* Nejsou-li při reklamaci předloženy příslušné doklady – viz výše.
* Když schází označení výrobním číslem, datakódem nebo je výrobní číslo nebo datakód
nečitelný – netýká se roštů, cihel pro vyzdívky kotlů, ocelových kotlových těles P lux a litinových kotlových těles.
* Při nedodržení pokynů výrobce uvedených v návodu.
* Jedná-li se o opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním.
* Vznikla-li vada z důvodu nedodržení předpisů, norem a pokynů v návodu k obsluze při instalaci kotle nebo při provozu.
* Vznikla-li vada zásahem do kotle v rozporu s pokyny v návodu k obsluze nebo v rozporu se záručními podmínkami.

* Jedná-li se o vady výměníků, čerpadel, třícestných ventilů a jiných částí hydraulických okruhů, plynových armatur, hořáků a podobně, které jsou způsobeny zanesením nečistotami z otopného systému, vodovodního řadu, plynovodů nebo nečistotami ve vzduchu pro spalování. * Jedná-li se o vadu kotlového tělesa vzniklou prorezivěním v důsledku nevhodného provozního režimu, kdy je teplota vratné vody z otopného systému nižší, než je rosný bod spalin.
* Jedná-li se o vadu kotlového tělesa2 (deformace, prasknutí, tečení) vzniklou v důsledku provozu kotle bez zařízení pro odvod přebytečného tepla v případě přetopení. Instalace chladicí smyčky nebo jiného odpovídajícího zařízení a odzkoušení jeho funkce musí být potvrzeno na záručním listě servisním mechanikem při uvádění kotle do provozu. Chladicí smyčka musí být nainstalována podle pokynů v návodu k instalaci a obsluze kotle a musí vykazovat správnou funkci.

* V případě vad nebo škod vzniklých při přepravě.
* V případě vad nebo škod vzniklých živelní pohromou či jinými nepředvídatelnými jevy.

Spotřebitel svým podpisem na přední straně záručního listu potvrzuje, že instalovaný výrobek nevykázal při uvedení do provozu žádnou vadu, obdržel návod k obsluze a že byl seznámen s obsluhou a údržbou kotle a záručními podmínkami.

Tyto záruční podmínky ruší všechna ostatní ustanovení týkající se záruk uvedená v návodu k obsluze, která by byla v rozporu s těmito ustanoveními.

Informační linka tel.: 545 221 492, 602 565 631

Revize plynových kotlů

Provádíme záruční a pozáruční servis spotřebičů uvedených značek